MENU

Kwaliteitsborging bouw

Bouwwerken en gebouwen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan wet- en regelgeving, denk daarbij aan een degelijke constructie, brandveiligheidsaspecten, maar ook laag energieverbruik. Om op deze kwaliteit toe te zien is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in het leven geroepen. Op 1 januari 2022 treedt deze wet formeel in werking, maar voor die tijd is het al verstandig met dit nieuwe proces aan de slag te gaan omdat met deze wet de technische toetsing aan het vigerende Bouwbesluit en het bouwtoezicht van de gemeente verhuist naar erkende Kwaliteitsborgers. TÜV Nederland is zo’n Kwaliteitsborger en we leggen u graag uit wat we kunnen betekenen.

Wat houdt de kwaliteitborging voor de bouw in?

Om bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen te laten houden is in mei 2019 akkoord gegaan met de komst van de Wet Kwalitetsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet heeft ten doel dat:

  • De (borging) bouwkwaliteit verbetert
  • De positie van de opdrachtgever wordt versterkt
  • Kwaliteitsverbetering gestimuleerd en faalkosten gereduceerd worden

Dit alles moet leiden tot minder gebreken tijdens de bouw, denk daarbij aan constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties. Om dit te bewerkstelligen wil het kabinet dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter (laten) controleren. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren vervolgens of alles voldoet aan de gestelde technische eisen.

Deze controle vindt plaats gedurende het gehele bouwproces, van ontwerp tot oplevering. De kwaliteitscontroleurs worden Kwaliteitsborgers genoemd. De Kwaliteitsborger is een erkende/gecertificeerde controleur die erop toeziet of het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen.

Kwaliteitsborging komt er uiteindelijk op neer dat er een dossier ontstaat gedurende het bouwproces. Daarin is inzichtelijk gemaakt hoe een gebouw gebouwd is. Dit dossier bestaat uit getoetste ontwerptekeningen, berekeningen, (product)informatie, foto’s etc. Dit dossier wordt gedurende het hele bouwproces aangevuld. Een Kwaliteitsborger komt namelijk op diverse momenten tijdens het proces inspecteren, maar zal ook tussendoor documenten opvragen om aan te tonen dat bouwdelen voldoen aan de wettelijke eisen. Voor oplevering moet het dossier gereed zijn en moet as built een gerechtvaardigd vertrouwen zijn dat het gebouw voldoet aan de eisen van het vigerende Bouwbesluit. 

Voor wie is het relevant?

Binnen de Wet kwaliteitsborging voor de bouw is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging. Opdrachtgevers zijn partijen als ontwikkelaars, corporaties en partijen uit de aannemerij. Zij zullen een onafhankelijke Kwaliteitsborger in moeten schakelen om het bouwontwerp te laten toetsen en controles uit te voeren, zodat daarmee aantoonbaar is dat het bouwwerk voldoet aan de geldende regels. 

Proefprojecten kwaliteitsborging

De Wkb is op 1 januari 2022 van kracht, maar tot die tijd kunnen er al proefprojecten uitgevoerd worden. Met deze proefprojecten kunnen de interne processen voor kwaliteitsborging getoetst worden. Ook is het dé testcase om de wisselwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger op scherp te zetten.

Naast dat een proefproject dé manier is om te wennen aan de nieuwe manier van werken, is er ook met regelmaat legeskorting te krijgen bij de gemeente. Dit is een soort ‘leergeld’ waarmee een proefproject (deels) bekostigd kan worden. Daarnaast kan het doorlopen van een proefproject zorgen voor een positieve prikkel om sneller te kunnen bouwen.

Waarom kwaliteitsborging in de bouw?

Naast dat het per 1 januari 2022 verplicht is om aantoonbaar te voldoen aan het Bouwbesluit, is het dus vooruitlopend hierop verstandig om inzichtelijk te maken welke procedurestappen er nodig zijn om te komen tot een dossier bevoegd gezag met een Verklaring die noodzakelijk is om een gebouw uiteindelijk in gebruik te mogen nemen. Dit is immers van essentieel belang voor u als opdrachtgever of ontwikkelaar.

In de Wkb staat namelijk dat de aannemer verantwoordelijk is voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf heeft veroorzaakt. Oftewel de positie van de opdrachtgever wordt met deze wet versterkt. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. Met een inzichtelijk dossier en de bijbehorende controles, worden dit soort zaken eerder inzichtelijk gemaakt en voorkomen.

Kwaliteitsborging bouw via TÜV Nederland

Voor u als opdrachtgever is het van groot belang dat het proces van kwaliteitsborging op een laagdrempelige en soepele manier verloopt, uiteraard binnen de kaders van de wet. Bij TÜV Nederland hanteren we een pragmatische en flexibele aanpak en heeft u één aanspreekpunt.

Met onze geruime (30 jaar!) ervaring in het uitvoeren van daadwerkelijk onafhankelijke inspecties (ISO/IEC 17020 geaccrediteerde organisatie) en het certificeren bent u verzekerd van een kwalitatieve beoordeling waar u op kunt vertrouwen en bouwen.

Wilt u meer informatie over hoe TÜV Nederland u kan helpen met de kwaliteitsborging van uw bouwproces? Neemt u dan contact met ons op.

Deel deze pagina