Hoe ziet het bouwproces eruit na ingang Wkb?

Per 1 januari 2024 is de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) een feit. Deze wet zorgt voor een aantal wijzigingen in het bouwproces. Daarom gaan we er daar op deze pagina dieper op in. 

Bouwproces na invoering van de Wkb

Als we het bouwproces opdelen in 4 fasen (initiatiefase en estetisch ontwerp, bouwvoorbereiding en start bouw, de bouwfase, oplevering en gereedmelding) dan zien we daarin de volgende zaken die wel of niet veranderd zijn.

Fase 1: Initiatiefase en esthetisch ontwerp

Wat er niet verandert is, is dat het bouwplan binnen het bestemmingsplan van de gemeente moet passen en dat het schetsplan dus voorgelegd moet worden aan de welstandcommissie. Deze rol voor de gemeente is onveranderd.

Fase 2: Bouwvoorbereiding en start bouw

Nieuw is de rol van Kwaliteitsborger. Deze Kwaliteitsborger moet voor het betreffende bouwproject worden aangesteld door de Vergunninghouder/opdrachtgever. De Kwaliteitsborger heeft als taak om op onafhankelijke én deskundige wijze toe te zien op het bouwproces. De gemeente toetst niet meer of een bouwplan voldoet aan de wettelijke technische eisen (Bouwbesluit 2012) en zal geen toezicht meer uitoefenen tijdens de bouw. Deze taken worden overgenomen door de erkende Kwaliteitsborger.

Fase 3: Bouwfase

Nieuw met ingang van de Wkb is dat er een dossier opgebouwd moet worden. Het consumentendossier was al bekend (de aannemer is hiervoor verantwoordelijk). Nieuw is het dossier bevoegd gezag. De Kwaliteitsborger ziet er op toe dat deze wordt gecompleteerd.

Fase 4: Oplevering, gereed melding

Op basis van het dossier bevoegd gezag geeft de Kwaliteitsborger een Verklaring af (of de motivatie van de onthouding van de verklaring). Deze Verklaring gaat samen met de gereed melding bouw naar de gemeente. De gemeente heeft vervolgens maximaal 10 werkdagen om te beoordelen of de gereed medling volledig is.

Voor een exact overzicht, stap voor stap, van het nieuwe bouwproces na invoering van de Wkb, verwijzen we je door naar ons Wkb Stappenplan:

Wijzigingen in het bouwproces na invoering Wkb

Met de Wkb veranderen er een aantal zaken in het bouwproces, zoals:

  • Aansprakelijkheid. Verruimde aansprakelijkheid versterkt de positie van zowel particuliere als zakelijke opdrachtgever. Aansprakelijkheid beperkt zich niet tot bouwtechnische aspecten, maar ook door de bouwconsument ervaren kwaliteitsaspecten.
  • Waarschuwingsplicht. De waarschuwingsplicht blijft bestaan. Nieuw is dat de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moet waarschuwen en tijdig moet wijzen op mogelijke gevolgen voor deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
  • Bouwtechnische toetsing en toezicht. Kwaliteitsborger toetst bouwplan aan het bouwbesluit. De gemeente heeft geen toezichthoudende rol meer. Toezicht ligt nu bij Kwaliteitsborgers.
  • Dossiervorming. Middels dossiervorming toont aannemer aan dat het bouwproject voldoet aan de (kwaliteits)eisen uit het bouwbesluit.

 

Meer weten over het bouwproces na invoering Wkb?

  • Wat verandert er met de Wkb voor mij?
  • Hoe bereid ik me voor?
  • In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijg je antwoord op al je vragen omtrent de Wkb.