Gecertificeerde bedrijven

In ons register van gecertificeerde bedrijven verifieert u de geldigheid van certificaten van uw relaties In ons register van gecertificeerde bedrijven verifieert u de geldigheid van certificaten van uw relaties In ons register van gecertificeerde bedrijven verifieert u de geldigheid van certificaten van uw relaties In ons register van gecertificeerde bedrijven verifieert u de geldigheid van certificaten van uw relaties
In ons register van gecertificeerde bedrijven verifieert u de geldigheid van certificaten van uw relaties

Certificering en keuring draait om het kunnen aantonen dat een organisatie of persoon aan bepaalde eisen voldoet. Dit betekent dat die aantoonbaarheid wel ergens inzichtelijk moet zijn. U wilt als bedrijf natuurlijk graag weten of uw leveranciers betrouwbaar zijn en blijven. Maar ook zelf zichtbaar zijn voor nieuwe potentiële klanten en uw betrouwbaarheid kenbaar maken. Ons overzicht van gecertificeerde bedrijven zorgt er voor dat zo transparant mogelijk is aan welke eisen bedrijven en personen met betrekking tot certificaten en keurmerken voldoen. Voor keuring van arbeidsmiddelen, transportmiddelen en machines geldt dat betrouwbaarheid zichtbaar is door middel van een keuringssticker. Bij CE-markering brengt de fabrikant of importeur zelf dit label aan op basis van eisen in Europese richtlijnen.

Gecertificeerde bedrijven, geldigheid, schorsing en intrekking

In ons register gecertificeerde bedrijven kunt u verifiëren of bedrijven in het bezit zijn van een geldig certificaat of dat een certificaat ingetrokken of geschorst is. Schorsing of intrekking kan plaatsvinden wanneer een bedrijf (tijdelijk) niet kan voldoen aan eisen in een norm of keurmerk. In bepaalde gevallen houdt de beheerder van een certificatieschema of keurmerk zelf een register bij van alle actuele certificaathouders, waaronder certificaten die afgegeven zijn door TÜV NORD Nederland. Wanneer de beheerder zelf een register bijhoudt, treft u in ons certificatieregister een verwijzing naar het register aan.

Gecertificeerde bedrijven registers

Register Beheerder
Asbestinventarisatie Stichting Certificatie Asbest
Asbestverwijdering Stichting Certificatie Asbest
BRL Groenkeur            Stichting Groenkeur
BRL SIKB 7000 Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
BRL SVMS-007 Stichting Veilig en Milieukundig Slopen
CERTEX Federatie Textielbeheer Nederland
CO2-Prestatieladder Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
CS-OOO Stichting VOMES
HKZ Stichting HKZ
ISO 14001

SCCM

ISO 45001 SCCM
ISO 50001 SCCM

ISO 9001

TÜV NORD Nederland 

ISO 27001 TÜV NORD Nederland
ISO 27701 TÜV NORD Nederland
MRF Keurmerk Metaal Recycling Federatie
MVO Prestatieladder Foundation Sustained Responsibility
NEN 15224 NEN
NEN 7510 NEN
Safety Culture Ladder NEN
VCA Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
VCU Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
VKL Pro Act
Fair Produce Fair Produce -Gecertificeerde bedrijven
SNA Stichting Normering Arbeid
SNF Stichting Normering Flexwonen

 

 

 

 

 

Overzicht Productcertificering

RegisterBeschrijving
ProductcertificeringOverzicht van productcertificaten, certificering en verklaringen in het kader van productcertificering.

Schorsing, intrekking, onterecht logogebruik. verscherpt toezicht en aanwijzing

Register Beschrijving
Geschorste certificaten Een altijd actueel overzicht van certificaathouders bij TÜV NORD Nederland die geschorst zijn.
Ingetrokken certificaten Een altijd actueel overzicht van certificaten die zijn ingetrokken.
Onterecht logogebruik Een actueel overzicht van bedrijven welke onrechtmatig het TÜV NORD Nederland-logo, TÜV NORD Nederland-beeldmerken, of de TÜV NORD Nederland Mark of Conformity gebruiken.
Verscherpt Toezicht Een actueel overzicht van organisaties die door inspectie onder verscherpt toezicht zijn gesteld.
Aanwijzing Een actueel overzicht van organisaties met een HKZ certificaat via TÜV NORD Nederland die een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben gehad

Gecertificeerde bedrijven en schorsing van certificaten

Wanneer een gebrek wordt geconstateerd met betrekking tot het voldoen aan criteria in een norm (afwijkingsbericht) communiceren we met de organisatie over een vastgestelde termijn om corrigerende maatregelen aan te leveren. De lengte van de termijn is afhankelijk van de ernst van dit gebrek in relatie tot de norm of het schema.

Als de te certificeren organisatie binnen de termijn de corrigerende maatregelen aanlevert, bekijken we of de maatregelen afdoende zijn om de afwijkingen op te lossen. In dit geval wordt het certificaat verstrekt of gehandhaafd. Indien de geconstateerde afwijkingen niet binnen de termijn worden opgelost, wordt het certificaat geschorst of het certificeringstraject stopgezet afhankelijk van de ernst van de situatie.

Gecertificeerde bedrijven en intrekking certificaten

Tijdens de periode van schorsing heeft de organisatie alsnog de kans om corrigerende maatregelen aan te leveren en daarmee de geldigheid van het certificaat te herstellen. Wanneer de schorsingstermijn wordt overschreden, wordt het certificaat definitief ingetrokken.

Over onterecht gebruik van beeldmerken van TÜV NORD Nederland

Incidenteel wordt door organisaties onrechtmatig een beeldmerk van TÜV NORD Nederland aangebracht op een product, dienst of organisatie. Dit kan zijn door onrechtmatig gebruik, wanneer er geen beoordeling op het onderwerp is uitgevoerd, of onjuiste toepassing.

Wanneer we dit constateren wordt de desbetreffende organisatie dringend verzocht dit aan te passen. Als tijdens een controle wordt vastgesteld dat dit niet binnen de gestelde termijn is gebeurd, worden de bedrijfsnamen op deze pagina gepubliceerd. Met betrekking tot het correct gebruik van onze beeldmerken verwijzen wij graag naar onze voorwaarden.

Bovenstaande informatie dient ter illustratie van het schorsings- en intrekkingsproces van een certificatie- en keuringsinstelling. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onze algemene voorwaarden, het certificatiereglement en aanvullende voorwaarden zijn op alle certificatieactiviteiten van toepassing, hierin kunt u bovenstaande in meer detail nalezen.

Gecertificeerde bedrijven en verscherpt toezicht

Inspectie-organen kunnen na geconstateerde tekortkomingen ervoor kiezen om een instelling intensiever in de gaten te houden door middel van verscherpt toezicht. Indien een gecertificeerde organisatie onder verscherpt toezicht wordt gesteld, stelt TUV NORD Nederland een nader onderzoek in om vast te stellen of de organisatie nog voldoet aan de eisen zoals gesteld in het certificatieschema.

Zichtbaarheid voor gecertificeerde bedrijven

TÜV NORD Nederland staat voor transparantie en openheid op het gebied van certificering. Dit betekent ook zichtbaarheid voor uw organisatie. Als u voornemens bent een certificaat of keurmerk te behalen, betekent dit dat uw organisatie ook terug te vinden is in certificaatregisters. Dit kunt u commercieel benutten zodat u zichzelf in de kijker speelt bij potentiële nieuwe opdrachtgevers.

Hebt u vragen over een vermelding in het certificaatregister, de status van een certificaat of over de gegevens van een certificaathouder? Neemt u dan contact met ons op.

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen
Algemene vragen en opmerkingenTÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 500