MENU

NEN-EN-ISO 9001 norm

 1. NEN-EN-ISO 9001 norm

De ISO 9001:2015 norm raadplegen, begrijpen en doorgronden

Welke ISO 9001 eisen zijn op uw organisatie van toepassing? Wat is het verschil tussen ISO 9001 versie 2015 en versie 2008? En waar kunt u de nieuwe norm aanschaffen? Dat leest u op deze pagina over de NEN-EN-ISO 9001 norm.

De ISO 9001 norm en haar betekenis

NEN-EN-ISO 9001, oftewel de ISO 9001 norm bevat eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie. U kunt de norm gebruiken als kapstop om invulling te geven aan uw kwaliteitsmanagementsysteem. Certificering is niet verplicht, maar het voldoen aan de eisen in de norm is essentieel voor het behalen van ISO 9001 certificering voor uw organisatie.

Het behalen van het certificaat biedt u vooral commerciële voordelen. Veel opdrachtgevers doen alleen zaken met ISO 9001 gecertificeerde bedrijven omdat dit een transparante bevestiging van betrouwbaarheid is.

De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

 • Klantgerichtheid;
 • Betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
 • Een procesbenadering;
 • Relatiemanagement.


Hogere klanttevredenheid met de NEN-EN-ISO 9001 procesbenadering

Met de internationale norm ISO 9001 hanteert u een procesbenadering bij het ontwikkelen, implementeren en verbeteren van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat doel is klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan de eisen van klanten en belanghebbenden.

Die procesbenadering is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act-cyclus of PDCA-cyclus. Het is een manier van het beheren, beheersen en verbeteren van processen.

Deze procesbenadering helpt uw organisatie bij het verkrijgen van inzicht en het systematisch borgen van het voldoen aan de ISO 9001 eisen, en helpt u tevens na te denken over uw processen in termen van toegevoegde waarde.

Weergave van de structuur van de ISO 9001 norm in de PDCA-cyclus Weergave van de structuur van de ISO 9001 norm in de PDCA-cyclus Weergave van de structuur van de ISO 9001 norm in de PDCA-cyclus Weergave van de structuur van de ISO 9001 norm in de PDCA-cyclus
Weergave van de structuur van de ISO 9001 norm in de PDCA-cyclus

Benadrukt in dit diagram zijn de ISO 9001 eisen in de norm, behoeften en verwachtingen vanuit klanten en andere belanghebbenden met betrekking tot de geleverde producten en diensten. U kunt dus zien dat u met het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem echt structureel bezig bent met het voldoen aan, en overtreffen van de verwachtingen van uw klanten.

Waar kunt u de ISO 9001 norm aanschaffen?

De eisen voor ISO 9001 certificering vindt u in de norm. De norm is zowel in het Engels als in de Nederlandse taal beschikbaar. U kunt de ISO 9001:2015 norm aanschaffen op de website van NEN.

Wilt u de ISO 9001 norm gaan implementeren in uw organisatie? Bekijk hiervoor dan vooral ook ons stappenplan.

Het verschil tussen de 2008 en 2015-versie van de ISO 9001 norm

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op en grenzen vervagen. De klant centraal stellen en transparant zijn in uw bedrijfsvoering worden steeds belangrijker. Daarnaast worden toeleveringsketens steeds complexer en dit vraagt ook om nauwere samenwerking tussen organisaties.

De ISO 9001 norm wordt herzien op basis van signalen vanuit certificaathouders, certificatie-instellingen en andere partijen om aan te blijven sluiten bij behoeften van het bedrijfsleven en hun belanghebbenden. In 2015 is de nieuwe versie van ISO 9001, de ISO 9001:2015 gepubliceerd. Hierin zijn dus wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de 2008 versie. ISO 9001:2015 is ontwikkeld om voor organisaties die de norm inzetten relevant en waardevol te blijven ten opzichte van ontwikkelingen en trends.

De belangrijkste verschillen tussen ISO 9001:2008 en de 2015 versie

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die in de nieuwe ISO 9001 zijn doorgevoerd?

 • De nieuwe ISO 9001 volgt een nieuwe fundamentele structuur, genaamd de High Level Structure. Deze gemeenschappelijke basis vindt u ook terug in andere nieuwe ISO-normen welke afgelopen jaren zijn gereviseerd.

  Met de HLS wordt het makkelijker om thema’s binnen verschillende ISO-standaarden en andere certificatieschema’s gebaseerd op ISO 9001 met elkaar te integreren in één managementsysteem. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een compleet managementsysteem voor kwaliteit, milieuprestaties, arbomanagement en informatiebeveiliging;
 • De nieuwe ISO 9001 norm legt een directe koppeling tussen de bedrijfsstrategie en de operationele bedrijfsvoering.
 • De nieuwe versie biedt een solide basis voor branchespecifieke kwaliteitsnormen zoals de auto-, ruimtevaart-, medische industrie en houdt rekening met de behoeften van toezichthouders;
 • Een belangrijke wijziging en nieuw norm-element is risicogebaseerd denken. “Acties om risico's en kansen op te pakken".
 • Een ander belangrijk verschil is dat de nadruk minder op documenteren ligt. “ISO 9001 vereist (en vereiste vroeger ook al) een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem en niet een systeem van documenten:

ISO 9001: Van verplichte procedures naar gedocumenteerde informatie

De ISO 9001:2008 versie kende nog verplichte procedures. Één van de nieuwe termen binnen ISO 9001:2015 is ‘gedocumenteerde informatie’.

ISO 9001:2015 vereist dat u gedocumenteerde informatie onderhoudt voor zover die documentatie nodig is om de uitvoering van processen te ondersteunen en u die nodig acht om er zeker van te zijn dat processen zoals gepland worden uitgevoerd zoals gepland.

De documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem moet omvatten:

 • gedocumenteerde informatie die vereist is door deze internationale norm;
 • gedocumenteerde informatie die door de organisatie is bepaald als noodzakelijk voor de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor meer informatie over deze wijziging in de ISO 9001:2015 norm, leest u ook het document "Guidance on the requirements for Documented Information of ISO 9001:2015

Referentietabel ISO 9001 eisen in de nieuwe norm

In de onderstaande referentietabel ziet u waar de ISO 9001 eisen in de 2015-versie terugkomen ten opzichte van de 2008-versie van de norm.

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
Scope van het kwaliteitsmanagementsysteem 4.3 1.2 en 4.2.2
Leiderschap en betrokkenheid 5.1 5.1
Klantgerichtheid 5.1.2 5.2
Beleid 5.2 5.3
Het kwaliteitsbeleid kenbaar maken 5.2.2 5.5.3
Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie 5.3 5.5.1 / 5.5.2
Acties om risico's en kansen op te pakken 6.1
Kwaliteitsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken 6.2 5.4.1
Omgeving voor de uitvoering van processen 7.1.4 6.4
Middelen voor monitoring en meten 7.1.5 7.6
Kennis binnen de organisatie 7.2 6.2.2
Communicatie 7.4 5.5.3
Operationele planning en beheersing 8.1 7.1
Communicatie met de klant 8.2.1 7.2.3
Het vaststellen van eisen voor producten en diensten 8.2.2 7.2.1
Beoordeling van de eisen van producten en diensten 8.2.3 7.2.2
Ontwerp en ontwikkeling 8.3.1 t/m 8.3.6 7.3.1 t/m 7.3.7
Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten 8.4 t/m 8.4.3 7.4.1 t/m 7.4.3
Productie en het leveren van diensten 8.5.1 t/m 8.5.6 7.5.1 t/m 7.5.5
Vrijgave van producten en diensten 8.6 8.2.4
Beheersing van afwijkende outputs 8.7.1 t/m 8.7.2 7.5
Evaluatie van prestaties - Algemeen 9.1.1 8.2.3
Klanttevredenheid 9.1.2 8.2.1
Interne audit 9.2 8.2.2
Directiebeoordeling 9.3 5.6
(Continue) Verbetering 10 t/m 10.3 8.5 t/m 8.5.3

Wat betekent de revisie op de ISO 9001 norm voor uw organisatie?

Ondanks dat de inhoud van de norm redelijk op zijn kop lijkt te zijn gezet, zijn de meeste normelementen vooral verplaatst, of anders beschreven. Desondanks zijn er ook nieuwe elementen in de norm toegevoegd, zoals het onderdeel 6.1 Acties om risico's en kansen op te pakken. De ervaring met de nieuwe norm tijdens onze audits leert dat de impact in de praktijk wel mee valt mits u zaken al op orde had en weet op welke zaken u dient te letten.

Volg een ISO 9001 training om te leren hoe u de norm in uw eigen organisatie toepast of uw op ISO 9001:2008 eisen gebaseerd managementsysteem kan worden aangepast om te voldoen aan de eisen in de ISO 9001:2015 norm.

Overgangsregeling ISO 9001:2015

Voor elke ISO-norm waar een nieuwe versie van wordt gepubliceerd wordt ook een overgangsregeling afgesproken. Deze is voor de ISO 9001 norm als volgt:

 • U hebt vanaf 15 september 2015 drie jaar de tijd om de overstap te maken naar de ISO 9001:2015 norm.
 • Het einde van de overgangstermijn naar de ISO 9001:2015 is september 2018.
 • Na september 2018 vervallen alle ISO 9001:2008 certificaten.

Bent u al klaar voor de overstap? Vraag dan alvast certificering aan.

Informatie en offertes voor certificering

Afdeling Sales Certification

Afdeling Sales Certificatie
TÜV Nederland

0499 - 339 525

Stel uw vraag over
Certificering van managementsystemen, keurmerken en andere schema's

Deel deze pagina