Hoe bereid ik me voor op de Wkb?

De ingangsdatum van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is 1 januari 2024. Maar voorbereiden kan nu al. Maar hoe en waarom bereidt u zich voor op de Wkb? Wij leggen het uit.

Waarom nu al voorbereiden?

Met de Wkb ligt er meer nadruk op de borging van de geleverde bouwkwaliteit. Om zo het aantal gebreken tijdens de bouw - zoals constructiefouten, onvoldoende isolatie of brandonveilige situaties – te verminderen. De borging van bouwkwaliteit houdt in dat het totale bouwproces vanaf januari 2024 door een onafhankelijke deskundige wordt gecontroleerd; van ontwerp tot oplevering.

Deze controle wordt uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs, de zogenaamde Kwaliteitsborgers. En gedurende het hele bouwproces moet er een dossier worden samengesteld dat aantoont dat de vooraf getoetste kwaliteit gerealiseerd is. Door deze twee aspecten verandert het bouwproces vanaf januari 2024. En om vanaf dat moment niet voor verrassingen te staan is het zaak om u voor te bereiden. Hoe gaat de samenwerking met Kwaliteitsborgers? Hoe implementeer ik dossiervorming in mijn huidige proces?

Wie zijn de Kwaliteitsborgers?

Met ingang van de Wkb wordt door een onafhankelijke deskundige toegezien op de kwaliteit van de bouw, van ontwerp tot oplevering. Deze erkende/gecertificeerde deskundige is de Kwaliteitsborger en die maakt gebruik van een goedgekeurd en toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. TÜV NORD is zo’n erkende kwaliteitsborger en wij maken gebruik van de instrumenten KiK KOMO en SWK.

Een Kwaliteitsborger toetst of het bouwplan (ontwerp) voldoet aan het vigerende Bouwbesluit en komt vervolgens op diverse momenten tijdens het bouwproces inspecteren. Daarnaast zal hij of zij tussendoor documenten opvragen om te controleren of bouwdelen voldoen aan de wettelijke eisen. De bouwer heeft hierin een belangrijke rol om tijdig alle relevante bewijsstukken aan te leveren (dossiervorming). Op basis van het uiteindelijke oordeel van de kwaliteitsborger dient er een gerechtvaardigd vertrouwen te zijn dat het opgeleverde bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit (artikel 7aa uit de Woningwet).

Dossiervorming

In de Wkb wordt het wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Deze aantoonbaarheid wordt vormgegeven in een verplicht ‘dossier bevoegd gezag’ bij oplevering. Dit bouwdossier wordt opgemaakt door de Kwaliteitsborgers. Het dossier bevat alle beoordeelde fasen van het bouwproject (toetsing- en toezichtfase) en komt tot stand door de controles van de Kwaliteitsborger en de aangeleverde documenten van (onder)aannemers. Bij bouwbedrijven ontstaat hierdoor de noodzaak om goed te documenteren. Het doel van het dossier is immers het overtuigen van de Kwaliteitsborger, opdrachtgever en het bevoegd gezag dat het bouwwerk voldoet aan alle geldende regelgeving (Bouwbesluit). Dit alles resulteert in de vereiste Verklaring. De vergunninghouder dient deze in te dienen bij het bevoegd gezag alvorens het bouwwerk in gebruik kan worden genomen.

Naast het dossier bevoegd gezag is er ook nog het consumentendossier. Dit dossier (ook wel opleverdossier genoemd) is het dossier dat de aannemer overhandigt aan de opdrachtgever/consument bij oplevering. Uit dit dossier moet blijken dat het bouwwerk aan de contractuele eisen voldoet. Het bevat tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.

Dossiervorming implementeren?

Binnen de Wkb is het dus wettelijk verplicht om aantoonbare kwaliteit te leveren. Om alle informatie goed te borgen wordt er door Kwaliteitsborgers gebruik gemaakt van diverse instrumenten. Zo’n instrument is in feite een werkwijze waarmee de kwaliteitsborger het ontwerp beoordeelt en tijdens de bouw erop toeziet of wordt voldaan aan de geldende voorschriften. Voor veel bouwbedrijven is het van belang dat de werkwijze van een instrument zo goed mogelijk samengaat met de kwaliteitsprocessen binnen hun organisatie om zo de implementatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij TÜV NORD wordt gewerkt met zowel KiK (KOMO) als SKW als instrument voor kwaliteitsborging. Binnen de Wkb is de Kwaliteitsborger verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving, zowel KiK als SKW zijn dergelijke toegelaten instrument.

Om de nieuwe werkwijze en een instrument alvast te implementeren, kan er een proefproject worden gestart. U leest er hier meer over.

Wilt u meer weten over voorbereiden op de Wkb?

  • Is het belangrijk dat ik me al voorbereid op de Wkb?
  • Hoe kan ik me voorbereiden op de Wkb?

In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent de Wkb.