Missie en Visie

Onze missie en visie op de toekomst vanuit het perspectief van Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland Onze missie en visie op de toekomst vanuit het perspectief van Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland Onze missie en visie op de toekomst vanuit het perspectief van Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland Onze missie en visie op de toekomst vanuit het perspectief van Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland
Onze missie en visie op de toekomst vanuit het perspectief van Edwin Franken, Managing Director bij TÜV Nederland

Als organisatie hebben wij ons eigen lange-termijn beeld bij het strategisch denken en het praktisch doen, wie we zijn en waar we actief willen zijn. Deze gedachtegang vormt de leidraad voor onze dagelijkse activiteiten, het overbrengen van onze deskundigheid en onze manier van communiceren naar de markt.

Marktpartijen vertrouwen op de resultaten van beoordelingen van een certificerende- en keurende instelling. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van deze activiteiten zijn naast kwaliteit en klantgerichtheid de belangrijke voorwaarden voor het vertrouwen van belanghebbenden.

Met het bewaken van de integriteit van de organisatie streven wij naar onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van onze activiteiten. De doelstelling van ons beleid is het bewerkstelligen van een cultuur binnen onze organisatie waar het streven naar optimale kwaliteit en klantgerichtheid actief wordt gestimuleerd. Concreet betekent dit dat alle medewerkers van TÜV NORD Nederland zich inspannen om conform de vastgestelde en vastgelegde afspraken de juiste diensten op de juiste plaats en op het afgesproken tijdstip te leveren en dus de juiste kwaliteit.

Missie

TÜV NORD Nederland als onderdeel van de wereldwijd vertegenwoordigde TÜV NORD GROUP, is een certificatie- en inspectie-instelling gebouwd op en gegroeid vanuit haar kernactiviteit, “onafhankelijke beoordeling”. Deze beoordeling is gericht op bedrijven, processen en producten en geeft onze stakeholders het vertrouwen dat voldaan wordt aan getoetste criteria.

Onze organisatie is vanuit haar onafhankelijkheid een betrouwbare partner gebleken, zowel naar het eigen personeel, het bedrijfsleven, de consument als naar de overheid. Kwaliteit van onze beoordeling staat altijd voorop en is ons primaire bestaansrecht. Daarmee geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zoeken wij steeds weer actief naar verdere uitbreiding van deze verantwoordelijkheid.

Visie

Wij zien onszelf in toenemende mate een zwaardere maatschappelijke rol toebedeeld krijgen in relatie tot onafhankelijke beoordeling. Dit maakt het noodzakelijk om voortdurend kritisch te zijn op het verbinden van onze naam aan certificatie- en inspectieproducten. Deze kritische blik richt zich ook voortdurend op de toetsing van de hoogwaardige professionele service die wij willen bieden. Dit lukt alleen door middel van voortdurende ontwikkeling van competenties van onze medewerkers. Daarbij blijft de praktische insteek van onze professionals een belangrijk uitgangspunt.

TÜV Nederland streeft voortdurend naar een toenemende mate van transparantie in dienstverlening. Het dient onze stakeholders duidelijk te zijn wat we wel en wat we niet willen doen, natuurlijk binnen het kader van commerciële én sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Onze dienstverlening blijft niet beperkt tot bestaande certificatie- en inspectieproducten maar zal ook meer gericht gaan worden op meer op maat gemaakte producten en op TÜV-eigen standaard producten. Maatschappelijke en kwalitatieve meerwaarde blijven belangrijke uitgangspunten.

Deel deze pagina

Voor al uw algemene vragen en opmerkingen
Algemene vragen en opmerkingenTÜV NORD Nederland

Tel.: 0499 - 339 500