Meest gestelde vragen over NEN-EN 1090

De meest gestelde vragen over EN 1090 voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies De meest gestelde vragen over EN 1090 voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies De meest gestelde vragen over EN 1090 voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies De meest gestelde vragen over EN 1090 voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies
De meest gestelde vragen over EN 1090 voor het aanbrengen van CE-markering op staal- en aluminiumconstructies

De begrippen NEN-EN 1090, CE-markering, NEN-EN-ISO 3834 en FPC-certificering roepen veel vragen op vanwege de complexiteit van het onderwerp. De meest gestelde vragen omtrent deze onderwerpen vindt u in onze meest gestelde vragenlijst.

1. Wat is het verschil tussen NEN-EN 1090-1, NEN-EN 1090-2, NEN-EN 1090-3, NEN-EN 1090-4 en, NEN-EN 1090-5?

 • EN 1090-1 omschrijft eisen voor het vaststellen van conformiteit van constructieve onderdelen van aluminium of staal. Deze norm draait in feite om de eisen omtrent CE-markering.
 • EN 1090-2 omschrijft technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van staal worden gesteld.
 • EN 1090-3 omschrijft technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van aluminium worden gesteld. 
 • EN 1090-4 omschrijft technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van dunne (plaat) wanddikte materialen van staal worden gesteld. Meestal voor dak-, plafond- en muurtoepassingen
 • En 1090-5 omschrijft de technische eisen die aan onderdelen of eindproducten van dunne (plaat) wanddikte materialen van aluminium worden gesteld. Meestal voor dak-, plafond-, vloer- en muurtoepassingen. 

2. Hoe verhoudt de NEN-EN 1090 zich tot de Bouwproducten Verordening?

Normen als NEN-EN 1090 noemt men geharmoniseerde normen. Dit zijn productnormen die verdere gedetailleerde invulling geven aan de eisen in de Bouwproducten Verordening. Eisen in geharmoniseerde normen gaan dus meer de diepte in en zijn productsoortspecifiek en de Bouwproducten Verordening dient als overkoepelend stelsel van eisen aan bouwproducten.

Onder de Bouwproducten Verordening vallen nog ruim 500 andere geharmoniseerde productnormen waaronder de NEN-EN 1090-1 productnorm op het gebied van staal en aluminium.

3. Wanneer moet ik CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 op mijn staal- en aluminium onderdelen toepassen?

CE-markering moet worden aangebracht op uw product wanneer deze aan de volgende omschrijvingen voldoet:

 • Het product komt niet voor in de indicatieve lijst van producten die buiten de reikwijdte van NEN-EN 1090-1: 2009 + A1:2011 valt;
 • Het betreft een structureel bouwproduct in de zin van de bouwproductenverordening (EU) 305/2011, wat betekent dat:
  • het product bedoeld is om definitief te worden opgenomen in bouwwerken (gebouwen of civieltechnische werken), lees in of aangebouwd in bestaand bouwwerk of als nieuw bouwwerk

Download onze EN 1090 Beslisboom om vast te stellen of u ook CE-markering op uw staal- en aluminiumonderdelen aan dient te brengen.

4. Welke zaken moet ik regelen alvorens ik CE-markering op mijn constructieve onderdelen van staal en/of aluminium volgens NEN-EN 1090 kan aanbrengen?

U dient allereerst een eerste typeonderzoek (ITT) en een eerste typeberekening (ITC) op uw producten uit te voeren en gegevens voor uw projecten vast te leggen; 

 • U dient een beheersingssysteem voor productie op te zetten volgens FPC (Factory Production Control) op basis van de eisen uit de NEN-EN 1090-1 en verwijzingen naar de andere NEN-EN 1090 delen;
 • U dient het beheersingssysteem voor productie (FPC) vervolgens aan te vullen met een laskwaliteitssysteem op basis van 1 van de complete delen van de NEN-EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4) en een verantwoordelijk lascoördinator aan te wijzen volgens EN ISO 14731 indien er tevens sprake is van lassen aan deze stalen- of aluminiumonderdelen;
 • U dient FPC te laten certificeren door een Notified Body zoals TÜV NORD. U hoeft niet volgens ISO 9001 of NEN-EN-ISO 3834 te laten certificeren. NEN-EN-ISO 3834 moet wel beoordeeld worden indien u laswerkzaamheden uitvoert aan de onderdelen onderhevig aan de NEN-EN 1090-1;
 • U dient de betreffende producten te voorzien van een prestatieverklaring en CE-markering (conform artikel 6 en artikel 9 van bouwproductenverordening (CPR). Download hier een tool, hoe deze CE-markering en prestatieverklaring eruit dient te zien. 

Raadpleeg onze NEN-EN 1090 Kennismeter om een overzicht te krijgen van zaken die u al op orde hebt en nog op orde moet brengen voor u kunt certificeren. Bent u er klaar voor? Vraag dan een offerte aan!

5. Als ik CE-markering volgens NEN-EN 1090 aanbreng op mijn staal/aluminiumproducten, voldoe ik dan aan alle eisen?

Uw producten kunnen onderhevig zijn aan meer eisen binnen de geharmoniseerde wetgeving van de EU dan alleen de bouwproductenverordening en NEN-EN 1090, zoals Nationale Bouwbesluiten waarop andere eigenschappen of aanvullende of andere regels van toepassing kunnen zijn. 

6. Waarom is CE-markering verplicht?

Het Bouwbesluit stelt dat het verboden is om een bouwproduct in de handel te brengen dat niet is voorzien van CE-markering, tenzij hiervoor in de Bouwproductenverordening een geharmoniseerde norm is vastgesteld en de vrijblijvende periode waarin CE-markering kan worden toegepast niet is verstreken.

De definitie van een bouwproduct is volgens de verordening: “Elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.” - Artikel 2.1

7. Wat vertegenwoordigt CE-markering op mijn staal- of aluminiumproduct?

Met het aanbrengen van CE-markering geeft u als fabrikant aan de verantwoordelijkheid te nemen over de conformiteit van uw product met de door u aangegeven prestatiekenmerken van het product evenals naleving van de eisen in de geharmoniseerde NEN-EN 1090-1 norm als invulling van de bouwproductenverordening.

In praktische zin geeft de CE-markering aan dat uw bouwproduct beoordeeld (getest) is op basis van de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties (geharmoniseerde normen en Europese beoordelingsdocumenten) in het kader van de bouwproductenverordening.

8. Wat zijn de Eurocode EN 199x series en hoe zijn deze van toepassing op stalen en aluminium onderdelen?

Eurocodes zijn een reeks afzonderlijke Europese normen waarmee door middel van berekeningen aantoonbaar kan worden gemaakt dat een bouwproduct voldoet aan eisen voor mechanische sterkte, stabiliteit en brandveiligheid. Dit kan dus ook een staal- of aluminiumconstructie zijn waar uw gefabriceerde onderdelen deel van uit maken. De Eurocodes bieden een kader voor het creëren van technische specificaties voor het bouwen van producten waarbij afhankelijk van het onderdeel een verplichting tot CE-markering is en in bepaalde gevallen CE-markering conform de bouwproductenverordening (CPR) van toepassing is. Let op dat er nationale bijlagen zijn en dat er andere toeslagfactoren van toepassing kunnen zijn,  

9. Wat is FPC / Factory Production Control?

FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een systeem van beheersing van mens, materiaal, middelen en methoden. FPC wordt soms met ISO 9001 vergeleken maar bij FPC ligt de nadruk meer op technische eisen en procesbeheersing.

In het kader van staal- en aluminiumconstructies behelst FPC een systematiek in de vorm van een handboek voor fabrikanten om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces. Men doet dit met behulp van gedocumenteerde procedures, systematiek voor borging van de veiligheid van het product en eisen en bepalingen conform eisen in de norm. Het doel is een effectieve productiecontrole en een eindproduct dat aan de vereiste en gevraagde kenmerken voldoet.

Voordat een CE-verklaring door de fabrikant kan worden opgesteld is toetsing van FPC vereist. De certificatie van het fabricageproces mag alleen door een aangewezen instelling (notified body), zoals TÜV NORD, worden uitgevoerd. Het verplicht opstellen van een FPC is niet specifiek voor de NEN-EN 1090-1, maar geldt voor alle geharmoniseerde normen. Voor een FPC binnen de NEN-EN 1090 gelden wel specifieke eisen.

10. Wat houdt FPC implementeren en onderhouden allemaal in?

De fabrikant dient voor het organiseren, implementeren en onderhouden van FPC een verantwoordelijk persoon binnen de organisatie aan te wijzen. De verantwoordelijke draagt zorg voor:

 • Het specificeren en verifiëren van grondstoffen en componenten voor productie;
 • Met vaste regelmaat uit te voeren onderzoek en testen van het product, gebruikte materialen, machines en meet-/controleapparatuur, tijdens het productieproces;
 • Verificatie van het eindproduct aan de hand van gestelde eisen met voorgeschreven regelmaat.

De verantwoordelijke documenteert de volgende zaken in het FPC-systeem:

 • Procedures en instructies;
 • Een overzicht met eisen en specificaties zoals:
  • toegepaste productnormen;
  • vereisten voor materialen of onderdelen in de productie;
  • eisen voor het product en de verschillende stappen van het productieproces;
  • potentiële milieueisen die samenhangen met de productie en opslag van het product;
 • Mogelijke documenten met aanbevelingen en richtlijnen;
 • Informatieve documenten/referenties: wetten, technologische beschrijving, documentatie, technische en organisatorische overzichten;
 • Registraties waaruit blijkt dat de werking van de FPC doeltreffend is.

11. Wat is de FAQ31-lijst?

De FAQ31-lijst is een indicatieve lijst van producten op de website van de Europese Commissie die niet onder de reikwijdte van NEN-EN 1090-1:2009+A1:2011 vallen. Één van de criteria om vast te stellen of uw product CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 dient te ontvangen, is dat het product niet op deze lijst staat.

12. Hebben mijn staal-/aluminiumproducten een prestatieverklaring nodig voor ik CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 kan aanbrengen?

Bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen of onderhevig zijn aan een Europese technische goedkeuring (ETA/EAD), moeten voorzien zijn van een prestatieverklaring. De prestatieverklaring verschaft informatie over de CE-markering en prestaties van kritische producteigenschappen.

De prestatieverklaring moet transparantie bieden met betrekking tot de beoogde toepassing van het bouwproduct door de afnemer op basis van prestaties zoals bijvoorbeeld het reduceren van gevaarlijke stoffen (in verband met duurzaamheid).

Indien uw product dus CE-markering moet bevatten volgens NEN-EN 1090-1, moet een prestatieverklaring beschikbaar zijn alvorens CE-markering kan worden aangebracht (zie artikel 6 en 9 van de bouwproductenverordening (CPR).

13. Hoe achterhaal ik welke Europese geharmoniseerde normen gepubliceerd zijn en of ze relevant zijn voor de bouwproductenverordening?

Deze wettelijk bindende informatie wordt verstrekt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Een (grotendeels) actueel overzicht is hier beschikbaar. 

14. Wat is NEN-EN ISO 3834?

EN-ISO 3834 is een internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lasproces. U moet als fabrikant kunnen aantonen dat u aan de eisen volgens NEN-EN-ISO 3834 voldoet vanuit de NEN-EN 1090-2. Certificering van NEN-EN-ISO 3834 is niet verplicht, maar wordt wel steeds vaker geëist vanuit opdrachtgevers.

Het systeem volgens de norm NEN-EN-ISO 3834 kent drie niveaus. Deel 1 van de norm, NEN-EN-ISO 3834-1 geeft richtlijnen voor de keuze van het niveau en de onderwerpen die per niveau van toepassing zijn. De NEN-EN 1090-2 maakt een koppeling tussen de drie niveaus in de NEN-EN-ISO 3834 en de uitvoeringsklassen:

 

Deel van de normOmschrijvingUitvoeringsklasse volgens NEN-EN 1090-2
NEN-EN-ISO 3834-1Algemeen deel
NEN-EN-ISO 3834-2Uitgebreide kwaliteiteisenEXC 3 en EXC 4
NEN-EN-ISO 3834-3Standaard kwaliteiteisenEXC 2
NEN-EN-ISO 3834-4Elementaire kwaliteiteisenEXC 1

 

Download het stappenplan "In 7 stappen naar NEN-EN 1090-1 certificering"

Verkrijg grip op alle aspecten in de route naar certificering met een praktisch stappenplan om succesvol invulling te geven aan NEN-EN 1090-1. Download het stappenplan hier.

Download het stappenplan NEN-EN 1090-1 certificeren in 7 stappen

Deel deze pagina

Heb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

TÜV NORD denkt met je meeHeb je een vraag over SNA, SNF, Fair Produce, ABU, NBBU, SZ Pluimvee, PayOK, PayChecked, Keurmerk Schoon of het BOVIB-keurmerk? Stel ‘m gerust. Neem direct contact op met onze specialist via 0499 - 339 525 of vul het contactformulier in.

Tel.: 0499 - 339 525