Een veilige woon- en leefomgeving

Een belangrijk onderdeel van prettig wonen is veiligheid. U woont pas echt fijn wanneer u weet dat de veiligheid gewaarborgd is. Hoe realiseert u als VVE een veilige woon- en leefomgeving voor alle leden? Op deze pagina gaan we dieper in op uw verantwoordelijkheden als VVE en wat u kunt doen om een veilige leefomgeving te realiseren.

Veilig wonen

De mate van veiligheid in en rondom uw woning is van invloed op uw woonplezier. Prettig wonen begint dus bij realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.

Veiligheid heeft enerzijds te maken met zaken als inbraakpreventie en sociale controle, maar ook met onderhoud en reparaties aan bouwdelen in uw wooncomplex. Zo kan een lift met achterstallig onderhoud een gevaar vormen voor alle bewoners.

U dient dus goed zicht te hebben op de huidige staat van uw bouwdelen en te weten wanneer er onderhoud of reparaties moeten worden uitgevoerd. Een meerjarenonderhoudsplan helpt VVE’s daarbij. Onderaan deze pagina leest u alles over het opstellen van zo’n meerjarenonderhoudsplan.

Als VVE bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving

Het is de taak van de VVE om te zorgen voor goed huisvaderschap. Een belangrijk onderdeel daarvan is het realiseren van een veilige woonomgeving voor alle inwoners van een wooncomplex.

Om dat te realiseren kunt u als VVE bestuur een aantal maatregelen treffen. Onveilige situaties of ongelukken in en rondom het wooncomplex worden namelijk vaak veroorzaakt door achterstallig onderhoud of verouderd materiaal. Door tijdig onderhoud te plegen kunnen onveilige situaties eenvoudig voorkomen worden.

Om die reden zijn VVE’s sinds 1 januari 2018 verplicht geld te reserveren voor groot onderhoud. Een tekort aan geld zorgde er namelijk bij veel VVE’s voor dat belangrijk onderhoud niet gepleegd werd. Die constatering resulteerde in een aanscherping van de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars.

Om ervoor te zorgen dat al het onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat er voldoende geld opzij wordt gezet, kunnen VVE’s ervoor kiezen een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen.

De verantwoordelijkheden van de VVE

Het VVE bestuur heeft verscheidene taken en verantwoordelijkheden waar zij zich aan dienen te houden. Indien dit niet het geval is, kan in bepaalde omstandigheden de VVE aansprakelijk worden gesteld. Hieronder vindt u een overzicht van alle verplichtingen van de VVE.

Verschillende typen VVE’s

VVE’s kunnen opgesplitst worden in twee groepen: actieve of slapende VVE’s. Een actieve VVE heeft een bestuur en houdt minimaal een keer per jaar een vergadering. Ook zorgen zij voor het financiële beheer en leggen over dit beheer aan de andere leden verantwoording af. Een actieve VVE staat ingeschreven in het Handelsregister. Dit is verplicht. Een slapende VVE is nauwelijks actief. Vaak is er geen bestuur aangesteld. Leden komen niet bijeen en leggen ook geen geld apart voor onderhoud. Hierdoor wordt onderhoud niet uitgevoerd en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Vanaf 1 januari 2018 zijn daarom alle VVE’s verplicht geld te reserveren voor onderhoud.

Aansprakelijkheid

Deze wettelijke verplichtingen hebben tot gevolg dat VVE’s aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij hun verplichtingen niet nakomen. Bijvoorbeeld voor eventuele schulden die gemaakt worden of schade die ontstaat. Wanneer de VVE niet voldoende heeft gedaan om schade te voorkomen of niet juist heeft gehandeld, is er sprake van ‘interne aansprakelijkheid’.

Wanneer er bijvoorbeeld rondom uw complex een ongeluk gebeurt, zal worden gekeken of de VVE alles gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. Is er op tijd onderhoud gepleegd? Zijn in het geval van werkzaamheden de juiste maatregelen getroffen? Zo niet, dan is de VVE verantwoordelijk.

Wettelijke verplichtingen VVE

Vanuit de overheid worden VVE’s bepaalde verplichtingen opgelegd. Dit met als doel het beheer in goede banen te leiden en onveilige situaties te voorkomen. VVE’s hebben de volgende verplichtingen:

 • Het VVE staat ingeschreven in het Handelsregister.
 • Wanneer er meerdere eigenaars zijn, is er een splitsingsakte en splitsingsreglement opgesteld. Hier vindt u als eigenaar al uw rechten en plichten terug. 
 • Het bestuur beheert de middelen van de VVE en stelt na afloop van het boekjaar de jaarstukken op. 
 • Het bestuur stelt een definitieve ledenbijdrage vast. 
 • Er wordt een begroting voor het nieuwe jaar opgesteld. 
 • Jaarlijks dient er een minimale reservering gedaan te worden voor onderhoud van het gebouw. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Is er geen MJOP? Dan dient 0,5% van de herbouwwaarde opzij gezet te worden. 
 • De VVE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het wooncomplex. 

VVE Checklist

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan

Om ervoor te zorgen dat risico’s beperkt worden en de veiligheid gewaarborgd blijft, dient de VVE regelmatig onderhoud te laten plegen. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) helpt u inzichtelijk te maken wanneer onderhoud nodig is en hoeveel geld u hiervoor dient te reserveren.

Wat staat er in een MJOP?

In een MJOP dienen alle bouwdelen van het wooncomplex die onderhoud behoeven te zijn opgenomen. In het MJOP maakt u inzichtelijk:

 • Om welke bouwdelen het gaat
 • Wat de status is van dit bouwdeel en hoe lang dit bouwdeel gemiddeld meegaat 
 • Wanneer het bouwdeel hersteld of vervangen moet worden 
 • Hoeveel budget u hiervoor opzij moet zetten.

Alle bovenstaande elementen moeten in het MJOP aanwezig zijn om een compleet beeld te creëren van het benodigde onderhoud. Voor zowel het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan als het inwinnen van energieadvies kunnen VVE’s een subsidie aanvragen bij de overheid. Zo hoopt de overheid VVE’s te stimuleren een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en zuiniger energiegebruik te bevorderen.

Bouwkundige inspectie en statusinspectie

Voorafgaand aan het opstellen van een MJOP kunnen VVE’s een bouwkundige inspectie uit laten voeren. Deze inspectie geeft u inzicht in de verwachte hoogte van de onderhoudskosten voor de komende jaren. Bij een bouwkundige inspectie wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur en wordt niet gekeken naar de huidige staat van uw pand.

Om goed inzicht te krijgen in de huidige conditie van uw bouwdelen, kunt u ervoor kiezen een statusinspectie uit te laten voeren. Op basis van een statusinspectie of conditiemeting kunt u vervolgens nauwkeurig bepalen wanneer nieuw onderhoud nodig zal zijn. Door bijvoorbeeld een onafhankelijke statusinspectie voor uw lift uit te laten voeren weet u precies of onderhoud noodzakelijk is en hoe lang uw lift nog meegaat.  

Checklist meerjarenonderhoudsplan

Deze wettelijke verplichtingen hebben tot gevolg dat VVE’s aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij hun verplichtingen niet nakomen. Bijvoorbeeld voor eventuele schulden die gemaakt worden of schade die ontstaat. Wanneer de VVE niet voldoende heeft gedaan om schade te voorkomen of niet juist heeft gehandeld, is er sprake van ‘interne aansprakelijkheid’.

Wanneer er bijvoorbeeld rondom uw complex een ongeluk gebeurt, zal worden gekeken of de VVE alles gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. Is er op tijd onderhoud gepleegd? Zijn in het geval van werkzaamheden de juiste maatregelen getroffen? Zo niet, dan is de VVE verantwoordelijk.

Stel uw vraag over het liftonderhoud en liftkeuringen

 • Hoe vaak dient er onderhoud te worden uitgevoerd aan uw lift? 
 • Is een liftkeuring verplicht? 
 • Hoe vaak dient uw lift gekeurd te worden?

In een vrijblijvend gesprek leggen onze TÜV-specialisten uit hoe u zorg kunt dragen voor een veilige lift en hoe u kunt voldoen aan wetgeving. Stel uw vraag aan een specialist: