MENU
Technische Constructiedossier voor speeltoestellen: de eisen

Technische Constructiedossier voor speeltoestellen: de eisen

De verplichte inhoud van het Technische Constructiedossier van uw speeltoestellen

Een essentieel onderdeel van een keuring van speeltoestellen is beoordeling van het bijbehorende Technische Constructiedossier (TCD).

U dient het TCD van het te keuren speeltoestel aan te leveren alvorens een keuring kan worden uitgevoerd. Dit geldt zowel voor speeltoestellen die eenmalig geproduceerd zijn als in serie geproduceerde speeltoestellen.

Eisen in het Warenwetbesluit aan de inhoud van het Technisch constructiedossier

In het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) bijlage II zijn eisen opgenomen voor de minimale inhoud van het Technische Constructiedossier:

 • een overzichtsplan van het attractie- of speeltoestel, alsmede de tekeningen en schema’s van de bedieningsschakelingen voor zover van toepassing;
 • gedetailleerde en volledige tekeningen, vergezeld, in ieder geval bij attractietoestellen, van berekeningen, testresultaten, materiaalcertificaten, enz., aan de hand waarvan kan worden nagegaan of het toestel aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoet;
 • gedetailleerde tekeningen en andere uitvoerige inlichtingen met betrekking tot de bij de fabricage van toestellen gebruikte onderdelen; deze hoeven alleen maar aanwezig te zijn, voor zover kennis daarvan noodzakelijk is voor het controleren van de overeenstemming met het bij of krachtens dit besluit bepaalde;
 • een lijst met:
  • gevaren die aan de toepassing van het attractie- of speeltoestel verbonden zijn;
  • de toegepaste normen en voorschriften;
  • de overige technische specificaties waarmee in het ontwerp rekening is gehouden;
 • een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het attractie- of speeltoestel verbonden gevaren;
 • ieder technisch verslag of ieder van een instantie of laboratorium verkregen certificaat;
 • een exemplaar van de in artikel 18 van dit besluit bedoelde gebruiksaanwijzing en andere door de importeur verstrekte informatie;
 • ingeval het gaat om een het type kenmerkend monster: de interne bepalingen die worden toegepast bij de produktie van meerdere toestellen of voor de veiligheid regelmatig te vervangen essentiële onderdelen, ter handhaving van de overeenstemming met het het type kenmerkend monster.

Minimale inhoud van het Technische Constructiedossier voor speeltoestellen

Voor speeltoestellen zijn een aantal daar opgenoemde zaken niet altijd van toepassing. De 4 onderstaande punten zijn doorgaans van toepassing bij speeltoestellen die eenvoudig zijn van constructie, concept en eenmalig geproduceerd:

 • een overzichtsplan (incl. valhoogtes, opvangzones, en eventuele vrije ruimtes);
 • een overzicht van de gevaren die aan het gebruik van het toestel zijn verbonden met een beschrijving van de genomen preventieve maatregelen om deze gevaren te voorkomen;
 • een exemplaar van de gebruiksaanwijzing met de onderhoud- en inspectievoorschriften (incl. de registratielijsten voor inspecties, onderhoud en ongevallenregistratie);
 • ieder technisch verslag of ieder van een instantie of laboratorium verkregen certificaat (bijvoorbeeld het certificaat van schommelscharnieren of valdempende ondergronden).

Aanvullende eisen aan de inhoud van het Technische Constructiedossier zoals genoemd in bijlage II kunnen van toepassing zijn afhankelijk van het soort speeltoestel. Dossiers voor serieproducten dienen het toestel in detail te beschrijven, maar ook de productie ervan.

Voldoet uw Technische Constructiedossier aan de eisen? Vraag de keuring aan

Wanneer u het volledige Technische Constructiedossier van uw speeltoestel beschikbaar hebt, bent u er klaar voor om de keuring van uw speeltoestel aan te vragen. Vraag nu een keuring aan.

 

Let op: U mag een certificaat slechts bij één keuringsinstantie aanvragen. Als de aanvraag niet wordt toegekend is daar een reden toe. Daarom mag u niet bij een andere instantie “nog eens proberen”.

Informatie, aanvraag en planning van keuring en inspectie

Walter Verbaarschot
Manager Sport, Play, Recreaction

0499 - 339 534

Stel uw vraag over
Keuring en inspectie van speeltoestellen