Proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)

Om u goed te kunnen voorbereiden op de Wkb zijn er proefprojecten in het leven geroepen. Hiermee kan de samenwerking tussen aannemer, gemeente en Kwaliteitsborger worden ervaren en getest. Op deze pagina vertellen we u meer over wat een proefproject inhoudt en welke meerwaarde het biedt.

Wat houdt een Wkb proefproject in?

Een proefproject is bedoeld om te ervaren wat de nieuwe regels van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) betekent voor uw organisatie. Er wordt dan namelijk tijdens de ontwerpfase en het fysieke bouwproject al gewerkt volgens de nieuwe procedures. Dit houdt onder andere in dat er risicogestuurd getoetst wordt of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen. Ook wordt de samenwerking met een onafhankelijke kwaliteitsborger getest. Deze Kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een Verklaring Bouwbesluit en dossier bevoegd gezag aan. 

Hoe ziet een Wkb proefproject eruit?

Indien u een proefproject wilt opstarten is het verstandig om hier de betreffende gemeente bij te betrekken. Is de gemeente inmiddels aangesloten bij een ambassadeursnetwerk Wkb dan biedt dit de mogelijkheid een subsidie aan te vragen. Ga tijdig met de gemeente in gesprek over het, bij voorkeur vóór het indienen van de aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij moet de betrokken kwaliteitsborger ook al bekend zijn. Wanneer de gemeente de aanvraag positief bevestigd, start het proefproject en wordt deze tevens aangemeld bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vervolgens start het proefproject volgens de stappen van het nieuwe Wkb bouwproces.

Na afloop van het proces zal binnen vier weken na ingebruikname van het bouwwerk een eindevaluatie plaatsvinden. Daarbij wordt gezamenlijk een evaluatierapport opgesteld. Dit zal teruggekoppeld worden naar de VNG en het ministerie BZK. Tijdens deze evaluatie komen onder andere de vertrouwen, samenwerking, kosten, tijdsbesteding en leereffecten aan bod.

Betrokkenen en informatiedeling in een proefproject

Diverse betrokkenen moeten diverse soorten informatie delen in een proefproject. Dit wordt vastgelegd in een Projectplan. Het bevoegd gezag (de gemeente) stelt bijvoorbeeld alle relevante omgevingsfactoren ter beschikking en verleent de omgevingsvergunning. De opdrachtgever/vergunninghouder zorgt dat de Kwaliteitsborger in het bezig is van alle tekeningen, berekeningen en overige relevante gegevens en levert de verkregen omgevingsvergunning aan. De vergunninghouder zorgt dat het bevoegd gezag in het bezit is van een risicobeoordeling en borgingsplan, doet melding bij uiteindelijke ingebruikneming van het bouwwerk en overhandigd daarbij het gehele dossier bevoegd gezag.

Michiel Guelen, medewerker Handhaving bij de gemeente Landerd: ‘‘Ook binnen de gemeente gaat er een hoop veranderen. Met name door een wijziging in onze functie. We zullen veel meer op omgeving dan op de bouw zelf gaan focussen. Dus ook voor ons is het zaak ons daarop voor te bereiden.’’

De Kwaliteitsborger overlegd vier weken voor aanvang bouw bij het bevoegd gezag de risicobeoordeling en het borgingsplan en verstrekt uiteindelijk de Verklaring Bouwbesluit voor ingebruikname van het gebouwde. Gedurende de bouw stelt de Kwaliteitsborger rapportages op van de controles en deze worden gedeeld met de betrokken personen.

In veel proefprojecten neemt de aannemer de rol over van de opdrachtgever/vergunninghouder. Aangezien zij daadwerkelijk de uiteindelijke kwaliteitsprocessen moeten gaan implementeren in hun werkzaamheden. Zij moeten daarbij de bewijsvoering aanleveren voor het dossier bevoegd gezag.

Sorry, this video can not be played because of your privacy setting.
You can change your settings here anytime.

Watch on Youtube

Waarom een proefproject?

Commercieel directeur Michiel van Summeren Cornelissen Aannemingsbedrijf:: ‘‘Door middel van dit proefproject willen we leren hoe we het Wkb proces moeten aanpakken/organiseren richting onze jongens op de vloer. Daarnaast is het natuurlijk zo dat als we niet volgens de wensen en eisen van de overheid werken, we de deksel op onze neus krijgen. Oftewel, vroeg of laat moet het proces van kwaliteitsborging geïmplementeerd worden.’’

Het doel van een proefproject is het vaststellen van leerpunten in aanloop naar de ingang van de Wkb. Is er bijsturing nodig in de processen en zijn er geen knelpunten meer? Proefprojecten tonen daarnaast aan waar de verschillende partijen mogelijk tegenaan lopen in hun rol tijdens het proces. Dit levert veel relevante informatie op. Voor de aannemer hoe hij zijn processen moet aanpassen, hoe de gemeente hun nieuwe rol vormgeeft en hoe bij dit alles de samenwerking met de Kwaliteitsborger verloopt.

Bovendien wordt er tijdens een proefproject gebruik gemaakt van een toegelaten Kwaliteitsborgingsinstrument. Kwaliteitsborger TÜV NORD werkt met Kik KOMO en SWK.

Wilt u meer weten over Wkb proefprojecten?

  • Is het belangrijk dat ik me al voorbereid op de Wkb?
  • Hoe kan ik een proefproject starten?

In een verkennend gesprek met een specialist van TÜV krijgt u antwoord op al uw vragen omtrent de Wkb.